ระบบประกาศและรายงานผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา(I-NET)

 
 

สอบถามคะแนน I-NET รายบุคคล คลิกทีนี่                                      
10.99.31.20
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สทศ. โทร 02-217-3800
ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-17.00 น.
E-mail:webmaster@niets.or.th
© Copyright www.niets.or.th
20 1.0.3.0