a
ระบบประกาศและรายงานผลการทดสอบ
การสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (N-NET จบ ม.6 ใน 8 เดือน)